Contact Us

International Mahavir Jain Mission,
Acharya Sushil Ashram,
Ahimsa Bhawan, Shankar Road,
New Delhi - 110060,
India.

Mobile : +919810030806 (Mr. P.C.Jain)
Phone : +91-11-28743681 / 28741749

Website: www.imjm.in
Email: pcjain1946@gmail.com